Mazowieckie / WARSZAWA

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina

WARSZAWA

Oferta Edukacyjna

Trwające wydarzenia Aktualnie trwa 2 wydarzeń

O nas

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina jest najstarszą i największą polską uczelnią muzyczną stale poszerzającą współpracę z największymi ośrodkami muzycznymi w Polsce i na świecie. Nasi studenci kształcą się na dziewięciu wydziałach w Warszawie oraz w Filii UMFC w Białymstoku w następujących kierunkach: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, instrumentalistyka, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, taniec, jazz i muzyka estradowa, reżyseria dźwięku.

Oferta Edukacyjna

Dyrygentura
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest opanowanie warsztatu dyrygenckiego, oraz podstawowego repertuaru symfonicznego, operowego i oratoryjnego, a także rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym.  Na kierunku kształci się przyszłych dyrygentów orkiestr symfonicznych i operowych. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszej edukacji na poziomie studiów magisterskich.

Sprawdziany
I etap
•    dyrygowanie przygotowanym utworem symfonicznym oraz rozmowa kwalifikacyjna ze szczególnym uwzględnieniem podstaw instrumentoznawstwa – sprawdzian praktyczny i ustny
•    kształcenie słuchu – sprawdzian pisemny
II etap
•    kształcenie słuchu– sprawdzian ustny
•    fortepian i czytanie a vista

Zakres materiału
•    kształcenie słuchu:
-    sprawdzian pisemny: dyktando pamięciowe, dyktando harmoniczne, dyktando trzygłosowe, korekta błędów,
-    sprawdzian ustny: sprawdzenie słuchu wysokościowego i harmonicznego, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej oraz umiejętności czytania nut głosem,
•    podstawy instrumentoznawstwa – sprawdzian ustny: skale, transpozycje, specyfika instrumentów orkiestrowych, historyczny rozwój zespołów orkiestrowych (podręczniki: K. Sikorski, M. Drobner),
•    fortepian – barokowy utwór polifoniczny bądź polifonizujący; forma klasyczna (do wyboru: allegro sonatowe, rondo, wariacje); etiuda (lub utwór spełniający kryteria tzw. melodyki figuracyjnej); utwór dowolny (od epoki Romantyzmu do czasów współczesnych); czytanie nut \"a prima vista\".

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Dyrygentura symfoniczno-operowa

Dyrygentura
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Specjalność przygotowuje profesjonalnych dyrygentów orkiestr symfonicznych i operowych.  
Celem studiów jest doskonalenie warsztatu dyrygenckiego i poszerzanie repertuaru, a także dalsze rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym. Absolwent jest gotowy do podjęcia pracy z zawodowym orkiestrami symfonicznymi i operowymi oraz podjęcia pracy w charakterze asystenta-dyrygenta czy kierownika muzycznego.

Sprawdziany
•    dyrygowanie jednym z trzech przygotowanych utworów z różnych epok, czytanie partytur oraz rozmowa kwalifikacyjna ze szczególnym uwzględnieniem instrumentoznawstwa – sprawdzian praktyczny i ustny
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

Zakres materiału
•    dyrygowanie jednym z trzech przygotowanych utworów z różnych epok – Komisja egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do wyboru poszczególnych utworów, ich części lub fragmentów,
•    czytanie partytur – czytanie a vista z uwzględnieniem różnych kluczy i transpozycji,
•    instrumentoznawstwo - sprawdzian ustny: skale, transpozycje, specyfika instrumentów orkiestrowych, podstawy instrumentacji w kontekście historycznego rozwoju zespołów orkiestrowych (podręczniki: K. Sikorski, M. Drobner),
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny :sprawdzenie słuchu wysokościowego i harmonicznego, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej oraz umiejętności czytania nut głosem i korekty błędów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Dyrygentura symfoniczno-operowa

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia. Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, jak i nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów w oparciu o realizację 5 obowiązkowych modułów przedmiotowych: moduł przedmiotów kierunkowych realizowanych na wszystkich specjalnościach, moduł przedmiotów specjalnościowych, moduł przedmiotów kształcenia nauczycielskiego wraz z modułem praktyk pedagogicznych, moduł przedmiotów swobodnego wyboru.
Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka szkolna, muzyka kościelna
muzyka kościelna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia. Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, animatorów życia muzycznego oraz nauczycieli edukacji i animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów w oparciu o realizację 5 obowiązkowych modułów przedmiotowych: moduł przedmiotów kierunkowych realizowanych na wszystkich specjalnościach, moduł przedmiotów specjalnościowych, moduł przedmiotów kształcenia nauczycielskiego wraz z modułem praktyk pedagogicznych, moduł przedmiotów swobodnego wyboru. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent studiów drugiego stopnia jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej w ramach szeroko pojętych działań kulturotwórczych. Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Prowadzenie zespołów muzycznych, edukacja artystyczna szkolna, muzyka kościelna
Prowadzenie zespołów muzycznych
Edukacja artystyczna szkolna
Muzyka kościelna

Instrumentalistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
gra na fortepianie
gra na organach
gra na klawesynie
gra na skrzypcach
gra na altówce
gra na wiolonczeli
gra na kontrabasie
gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie
gra na akordeonie
gra na harfie
gra na gitarze
gra na perkusji
muzyka dawna – gra na skrzypcach historycznych, muzyka dawna - gra na altówce historycznej, muzyka dawna – gra na wiolonczeli historycznej, muzyka dawna – gra na oboju historycznym, muzyka dawna – gra na flecie traverso, muzyka dawna – gra na violone, muz

Instrumentalistyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Instrumentalistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną i doskonalić swe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te, przystępując do sprawdzianów na I rok studiów, powinny posiadać umiejętności w zakresie gry na instrumencie na poziomie szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólną wiedzę muzyczną. Absolwent wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy pedagogiczno-psychologicznej dającej kwalifikacje do nauczania w zakresie gry w swojej specjalności na różnych etapach edukacji muzycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pedagogika instrumentalna – gra na: fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, trąbce, rogu, puzonie, tubie, gitarze, akordeonie
Pedagogika instrumentalna – gra na perkusji

Instrumentalistyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
gra na fortepianie
gra na organach
gra na klawesynie
gra na skrzypcach
gra na altówce
gra na wiolonczeli
gra na kontrabasie
gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie
gra na akordeonie
gra na harfie
gra na gitarze
gra na perkusji

Instrumentalistyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Gra na Fortepianie
Gra na Fortepianie, język wykł. angielski
Kameralistyka Fortepianowa
Kameralistyka Fortepianowa, język wykł. angielski

Instrumentalistyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli licencjat i chcą dalej doskonalić swoje umiejętności w zakresie gry na instrumencie, poszerzać repertuar solowy oraz rozwijać umiejętności pracy w zespołach kameralnych i orkiestrowych. Przygotowują muzyków do samodzielnej pracy estradowej. Absolwent posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej dającej kwalifikacje do nauczania gry w swojej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent studiów kierunku Instrumentalistyka drugiego stopnia jest wykwalifikowanym muzykiem mogącym podjąć studia trzeciego stopnia oraz brać czynny udział w życiu koncertowym.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pedagogika Instrumentalna – gra na: fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, trąbce, rogu, puzonie, tubie, gitarze, akordeonie, perkusji

Jazz i Muzyka Estradowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Adresatem studiów są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości zarówno tradycji jak i innowacji w uprawianych gatunkach muzyki z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian. Istotą studiów jest osobisty plan stworzony przez studenta, swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań. Specjalność wyodrębnia trzy profile, które dzięki konstrukcji planów studiów przenikają się i uzupełniają. Przedmioty dedykowane każdemu z profili ujęte są w planie studiów w rozszerzeniach przedmiotów kierunkowych: 
-    ROZSZERZENIE I JAZZ – PROFIL WYKONAWCZY 
-    ROZSZERZENIE II JAZZ – PROFIL WYKONAWCZO-AUTORSKI
-    ROZSZERZENIE III WORLD MUSIC 
Proponowane zajęcia bazujące głównie na projektach, ćwiczeniach, mistrzowskich lekcjach z renomowanymi artystami, kontaktach z przedstawicielami środowiska dadzą studentowi możliwość ustalenia własnej zawodowej drogi i twórczych poszukiwań opartych na analizie i refleksji nad własną twórczością wykonawczą i tożsamością artystyczną. Oprócz solidnych podstaw, studenci zostaną wyposażeni w znakomitą technikę oraz umiejętność kreatywnej i twórczej prezentacji.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Jazz i world music

Jazz i Muzyka Estradowa
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Adresatem studiów są zawodowi muzycy jazzowi – absolwenci studiów licencjackich, pragnący pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko pojętej muzyki jazzowej oraz znaleźć inspiracje do realizacji własnych celów artystycznych. Studia dają również możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zespołów jazzowych przy współpracy Kolegium Pedagogicznego.

Rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flet, saksofon, trąbka, perkusja, akordeon, fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas/gitara basowa.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Jazz i world music

Kompozycja i Teoria Muzyki
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Sprawdziany
Przegląd minimum trzech prac kompozytorskich bez udziału mediów elektronicznych i trzech prac kompozytorskich z udziałem mediów elektronicznych, w tym przynajmniej jednej kompozycji autonomicznej i co najmniej jednej kompozycji do formy audiowizualnej - przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję - oraz rozmowa kwalifikacyjna. Łączny czas trwania prac z udziałem mediów elektronicznych nie powinien przekraczać 20 minut.
Prace z udziałem mediów elektronicznych powinny być przesłane w formacie .wav (dotyczy utworów wyłącznie dźwiękowych) i/lub .mp4 (dotyczy utworów audiowizualnych).

Dokumenty dodatkowe
Prace kompozytorskie wraz z ich opisem (w formie pliku .pdf) należy przesłać w formie cyfrowej (np. jako link do wetransfera/dropboxa itp.) na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 24.06.2021r. do godziny 14.00, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Kompozycja
Teoria Muzyki

Kompozycja i Teoria Muzyki
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Sprawdziany
Przegląd minimum trzech prac kompozytorskich bez udziału mediów elektronicznych i trzech prac kompozytorskich z udziałem mediów elektronicznych, w tym przynajmniej jednej kompozycji autonomicznej i co najmniej jednej kompozycji do formy audiowizualnej - przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję - oraz rozmowa kwalifikacyjna. Łączny czas trwania prac z udziałem mediów elektronicznych nie powinien przekraczać 20 minut.
Prace z udziałem mediów elektronicznych powinny być przesłane w formacie .wav (dotyczy utworów wyłącznie dźwiękowych) i/lub .mp4 (dotyczy utworów audiowizualnych).

Dokumenty dodatkowe
Prace kompozytorskie wraz z ich opisem (w formie pliku .pdf) należy przesłać w formie cyfrowej (np. jako link do wetransfera/dropboxa itp.) na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 24.06.2021r. do godziny 14.00, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Kompozycja
Teoria Muzyki
Kompozycja z muzyką elektroniczną, filmową i teatralną

Muzyka Kościelna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna obejmują wielopłaszczyznowe kształcenie, przygotowują-ce do pełnienia funkcji muzyka kościelnego odpowiedzialnego za kształt oprawy muzycznej liturgii i realizu-jącego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Grupa zajęć kierunkowych obejmuje:
•    dyrygenturę – przygotowującą do pracy z zespołem wokalnym (jednogłosowym i wielogłosowym), chórem, scholą liturgiczną – umożliwiającą praktyczne poznanie reprezentatywnego dla kierunku studiów repertuaru muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej,
•    naukę gry na organach – pozwalającą na prezentowanie zróżnicowanych stylistycznie solowych utworów organowych z różnych epok, ze szczególnym odniesieniem do kompozycji inspirowanych liturgią,
•    improwizację organową i akompaniament liturgiczny – rozwijające zdolność kształtowania akompa-niamentu liturgicznego w różnych stylach, oraz poznanie i praktyczną realizację form improwizowa-nych, mających zastosowanie w liturgii.
Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu z metodyką nauczania, historii i semiologii gregoriańskiej, zasad wykonawczych śpiewu gregoriańskiego, historii muzyki i literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, teologii, liturgiki – zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa muzyki liturgicznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Muzyka Kościelna

Muzyka Kościelna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i monodię liturgiczną. Po-przez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i im-prowizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Celem stu-diów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różno-rodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Organista
Kantor-Dyrygent
monodia liturgiczna

Reżyseria dźwięku
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone jest kształcenie reżyserów dźwięku na studiach dziennych, dwustopniowych. 
Stopień pierwszy – licencjacki – trwa 3 lata (6 semestrów) i jest stopniem unitarnym, tzn. nie wyróżnia specjalności. Na stopniu licencjackim kształci się umiejętności w zakresie podstaw realizacji nagrań muzycznych (muzyki klasycznej i rozrywkowej) oraz podstaw realizacji dźwięku filmowego. Kształcenie to uzupełnione jest niezbędną wiedzą wybranych dziedzin m.in. akustyki, elektroniki, elektroakustyki. Rozwijane są umiejętności w zakresie kształcenia słuchu czytania partytur, prowadzone są ćwiczenia m.in. z solfeżu barwy, montażu dźwięku. Etap ten kończy się egzaminem licencjackim, który składa się z prezentacji samodzielnie wykonanych prac artystycznych i autoreferatu na temat jednej z wybranych realizacji. Od kandydatów wymaga się świadectwa maturalnego z oceną z matematyki albo z fizyki lub informatyki (wyboru przedmiotu dokonuje kandydat). Zaleca się poziom rozszerzony egzaminu maturalnego z przedmiotów powyżej wymienionych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Reżyseria dźwięku
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone są studiach stacjonarne, dwustopniowe.
Stopień drugi – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry). Kandydaci mają do wyboru jedną z trzech specjalności: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyserię dźwięku w multimediach. Kandydat może aplikować na więcej niż jedną specjalność. Powinien jednak wskazać preferowaną specjalność. Na specjalności reżyseria muzyczna kształci się umiejętność dokonywania nagrań muzycznych zarówno „live”, jak i nagrań studyjnych (muzyki klasycznej, jazzowej i tzw. rozrywkowej). Na specjalności reżyserii dźwięku w filmie kształci się umiejętności kreowania warstwy dźwiękowej filmu. Na specjalności reżyseria dźwięku w multimediach kształci się umiejętności kreowania dźwięku dla form audiowizualnych i tzw. sound design’u (ogólnie rozumianej kreacji dźwięku). Kształcenie na wszystkich specjalnościach uzupełnione jest wiedzą humanistyczną, głównie z zakresu estetyki: sztuki, muzyki, filmu i fonografii. Etap kończy się egzaminem magisterskim, na który składa się: prezentacja pracy artystycznej stosownie do specjalności oraz pisemna praca magisterska.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, reżyseria dźwięku w multimediach, reżyseria muzyczna
Reżyseria muzyczna
Reżyseria dźwięku w filmie i telewizji

Śpiew solowy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia adresowane są do muzycznie i wokalnie uzdolnionych kandydatów, którzy przystępując do egzaminów wstępnych powinni wykazać się również predyspozycjami aktorskimi. Kierunek przygotowuje studenta zarówno do pracy w teatrach muzycznych, operze, operetce, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych (pieśń, kantata, oratorium). Program studiów obejmuje zarówno przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych, studium recytatywu, zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i przygotowanie sceniczne (podstawy gry aktorskiej, dykcja, taniec, styl i gest). Przedmioty ogólnomuzyczne i humanistyczne rozwijają umiejętności i poszerzają ogólną wiedzę studenta. Program studiów daje również możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w przedstawieniach operowych, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kultury. Absolwent – licencjat, wyposażony w podstawową wiedzę oraz umiejętności w zakresie śpiewu solowego, aktorstwa, ruchu scenicznego i tańca, jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia jak również do podjęcia pracy w charakterze śpiewaka operowego/operetkowego, wykonawcy pieśni, oratoriów i innych form twórczości wokalnej, zgodnie z jego możliwościami wokalnymi i zainteresowaniami.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Śpiew solowy

Taniec
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent specjalności pedagogika baletowa po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz uprawnienia pedagogiczne. Przygotowany jest do nauczania tańca we wszystkich technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej. Predestynowany jest także do prowadzenia zajęć teoretycznych związanych ze sztuką tańca. Ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, szkołach, zespołach, klubach, etc. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Taniec współczesny
Taniec

Taniec
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent specjalności choreografia po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studenci w ramach studiów drugiego stopnia nabywają umiejętności praktyczne w zakresie sztuki tańca, z nastawieniem na wiedzę o komponowaniu dzieł choreograficznych. Absolwent specjalności choreografia przygotowany jest do samodzielnej pracy twórczej. 
Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Taniec
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent specjalności pedagogika baletowa po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Uprawniony jest do podjęcia pracy artystycznej, dydaktycznej i twórczej w ogólnokształcących szkołach baletowych. Przygotowany jest do nauczania tańca we wszystkich technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej. Predestynowany jest także do prowadzenia zajęć teoretycznych związanych ze sztuką tańca. Ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, szkołach, zespołach, klubach, etc. Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na kierunku Taniec, na specjalności pedagogika baletowa, mają możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym  podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pedagogika baletowa

Wokalistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język polski

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, Teatrem Roma, Teatrem Syrena), recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu).

Sprawdziany
•    śpiew – egzamin dwustopniowy
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych 
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
-    1 etap: wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania. 
-    2 etap: wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu); brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.
Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
1.    predyspozycje aktorskie:
-    do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonywane z pamięci),
-    zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji):
    zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
    zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
2.    predyspozycje taneczno-ruchowe: 
-    prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
-    badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowe a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Śpiew solowy i aktorstwo

Wokalistyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, Teatrem Roma, Teatrem Syrena), recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu).

Sprawdziany
•    śpiew – egzamin dwustopniowy
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych 
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
-    1 etap: wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania. 
-    2 etap: wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu); brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.
Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
1.    predyspozycje aktorskie:
-    do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonywane z pamięci),
-    zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji):
    zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
    zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
2.    predyspozycje taneczno-ruchowe: 
-    prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
-    badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowe a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Wokalistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, Teatrem Roma, Teatrem Syrena), recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu).

Sprawdziany
•    śpiew – egzamin dwustopniowy
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych 
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
-    1 etap: wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania. 
-    2 etap: wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu); brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.
Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
1.    predyspozycje aktorskie:
-    do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonywane z pamięci),
-    zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji):
    zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
    zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
2.    predyspozycje taneczno-ruchowe: 
-    prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
-    badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowe a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Musical

Wokalistyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, Teatrem Roma, Teatrem Syrena), recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu).

Sprawdziany
•    śpiew – egzamin dwustopniowy
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych 
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
-    1 etap: wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania. 
-    2 etap: wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu); brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.
Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
1.    predyspozycje aktorskie:
-    do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonywane z pamięci),
-    zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji):
    zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
    zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
2.    predyspozycje taneczno-ruchowe: 
-    prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
-    badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowe a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Musical

Wokalistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język angielski

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu solowej muzyki operowej w języku oryginalnym. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja. 
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    ulubiona operowa partia wokalna – uzasadnienie,
-    aktualne wystawienie operowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
-    filmowe realizacje oper – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
-    ulubiony kompozytor operowy – uzasadnienie,
-    opera czy operetka – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
-    festiwale muzyczne w Polsce i na świecie na wybranym przykładzie – społeczna funkcja, zakres oddziaływania.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów (egzamin online na platformie zoom).

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Śpiew solowy – opera

Wokalistyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język angielski

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu solowej muzyki operowej w języku oryginalnym. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja. 
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    ulubiona operowa partia wokalna – uzasadnienie,
-    aktualne wystawienie operowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
-    filmowe realizacje oper – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
-    ulubiony kompozytor operowy – uzasadnienie,
-    opera czy operetka – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
-    festiwale muzyczne w Polsce i na świecie na wybranym przykładzie – społeczna funkcja, zakres oddziaływania.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów (egzamin online na platformie zoom).

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Śpiew solowy – opera

Wokalistyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język angielski

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu – solowa muzyka z epoki baroku. Program może zawierać jeden utwór renesansowy. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    retoryka w muzyce baroku, typologia figur retorycznych na wybranych przykładach, teoria afektów,
-    oratorium – opis formy i rozwoju,
-    opera w baroku – opis formy i rozwoju,
-    ulubiony kompozytor renesansowy, barokowy lub klasyczny – uzasadnienie,
-    funkcja basso continuo w muzyce barokowej,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w dziedzinie muzyki dawnej w przeszłości lub obecnie – gatunek głosu, kariera, znaczenie,
-    przykłady sakralnych dzieł wokalnych – różnorodność form.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Śpiew solowy – muzyka dawna

Wokalistyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język angielski

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu – solowa muzyka z epoki baroku. Program może zawierać jeden utwór renesansowy. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    retoryka w muzyce baroku, typologia figur retorycznych na wybranych przykładach, teoria afektów,
-    oratorium – opis formy i rozwoju,
-    opera w baroku – opis formy i rozwoju,
-    ulubiony kompozytor renesansowy, barokowy lub klasyczny – uzasadnienie,
-    funkcja basso continuo w muzyce barokowej,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w dziedzinie muzyki dawnej w przeszłości lub obecnie – gatunek głosu, kariera, znaczenie,
-    przykłady sakralnych dzieł wokalnych – różnorodność form.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Śpiew solowy – muzyka dawna

Wokalistyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu – solowa muzyka z epoki baroku. Program może zawierać jeden utwór renesansowy. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    retoryka w muzyce baroku, typologia figur retorycznych na wybranych przykładach, teoria afektów,
-    oratorium – opis formy i rozwoju,
-    opera w baroku – opis formy i rozwoju,
-    ulubiony kompozytor renesansowy, barokowy lub klasyczny – uzasadnienie,
-    funkcja basso continuo w muzyce barokowej,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w dziedzinie muzyki dawnej w przeszłości lub obecnie – gatunek głosu, kariera, znaczenie,
-    przykłady sakralnych dzieł wokalnych – różnorodność form.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Śpiew solowy – muzyka dawna

Wokalistyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu – solowa muzyka z epoki baroku. Program może zawierać jeden utwór renesansowy. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    retoryka w muzyce baroku, typologia figur retorycznych na wybranych przykładach, teoria afektów,
-    oratorium – opis formy i rozwoju,
-    opera w baroku – opis formy i rozwoju,
-    ulubiony kompozytor renesansowy, barokowy lub klasyczny – uzasadnienie,
-    funkcja basso continuo w muzyce barokowej,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w dziedzinie muzyki dawnej w przeszłości lub obecnie – gatunek głosu, kariera, znaczenie,
-    przykłady sakralnych dzieł wokalnych – różnorodność form.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Śpiew solowy – muzyka dawna

Wokalistyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka – musical są pomyślane jako studia specjalnościowe, ukierunkowane na rozwijanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z odpowiednich grup przedmiotów: kierunkowych, podstawowych, specjalności musical, praktyk zawodowych. Koncepcja kształcenia pomyślana jest tak, że każdy ze studentów ma w dużą swobodę w zakresie indywidualnego kreowania programu studiów. Student/tka jest zobowiązany/na do realizacji przedmiotów podstawowych i zakresu specjalności. Pozostałe przedmioty leżą w zakresie indywidualnego wyboru studenta z dostępnej grupy przedmiotów fakultatywnych oferowanych na wydziale lub w pakiecie przedmiotów ogólnouczelnianych. W gestii wyboru zawarte są także przedmioty, należące do studium pedagogicznego oraz pakietu multimedialnego. Kształcenie na kierunku musical – studia magisterskie, zawiera w swojej filozofii rozwijanie zawodowych umiejętności praktycznych za pomocą uczestnictwa w koncertach, wydarzeniach muzycznych, organizowanych przez UMFC oraz we współpracy z zewnętrznymi interesariuszami np. z Teatrem Roma, Teatrem Syrena, Domami Kultury, Filharmoniami. 

Sprawdziany
•    śpiew/aktorstwo/taniec
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew/aktorstwo/taniec – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu zawierającego elementy śpiewu, aktorstwa i tańca musicalowego. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. Kandydat musi również przygotować 2-3 sekwencji tanecznych, podanych a vista przez egzaminującego (improwizacja ruchowa inspirowana utworem muzycznym; utwory podaje egzaminujący ekspert). W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu/aktorstwa/tańca nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    sposób kreowania postaci w musicalu – omówienie z punktu widzenia trzech elementów: wokalnego/tanecznego/aktorskiego,
-    ulubiona partia musicalowa – uzasadnienie,
-    aktualne wystawienie musicalowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
-    filmowe realizacje musicali – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
-    wielkie postacie światowej wokalistyki musicalowej w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
-    ulubiony kompozytor musicalowy – uzasadnienie,
-    współczesne dzieła musicalowe/ dawne dzieła musicalowe – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
-    polska scena musicalowa/ światowa scena musicalowa – podobieństwa, różnice, wady, zalety 
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Musical

Wokalistyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język angielski

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu solowej muzyki operowej w języku oryginalnym. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    ulubiona operowa partia wokalna – uzasadnienie,
-    aktualne wystawienie operowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
-    filmowe realizacje oper – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
-    ulubiony kompozytor operowy – uzasadnienie,
-    opera czy operetka – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
-    festiwale muzyczne w Polsce i na świecie na wybranym przykładzie – społeczna funkcja, zakres oddziaływania.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Śpiew solowy – opera, język wykładowy angielski

Wokalistyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent studiów pedagogika wokalna - śpiew solowy:
•    jest przygotowany do profesjonalnej pracy zawodowej: śpiewaka solisty, chórzysty oraz kameralisty; 
•    posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiczno-psychologicznych, dających kwalifikacje do nauczania w zakresie śpiewu solowego na wszystkich etapach edukacji muzycznej; 
•    posiada kwalifikacje do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pedagogika wokalna – śpiew solowy